در هر نشست و کنگره و هر همایشی

ساندیس می دهند که تشکیل می شود

ساندیس، محور است به هر بحث و بررسی

سالن ز شوق اوست که تکمیل می شود

بیست و چهار ساندیس سالم بگیر و بعد

جلدش به هم بدوز که زنبیل می شود


تکمیلی این شعر وزین و محکم و قرص را این جا  و در لوح بخوانید