همزمان با طرح هدفمندی یارانه ها
تاکسی داران تبریز یونیفرم مخصوص به تن کردند
رییس کل انجمن هدفمندکردن پوشاک در تاکسیهای تبریز گفت: با توجه به امر یارانه ها و پرداخت نقدی آنها، صنف زحمتکش تاکسیداران از این به بعد میبایستی با پوشاک متحدالشکلی در انظار عمومی ظاهر شوند تا با سر و وضع مرتب و هدفمند در خدمت شهروندان باشند.
به گزارش خبرگزاری زورنویسان ایران (زورنا)،کامبیز تومنکش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار زورنا ضمن اشاره به تاثیر مهم تاکسیداران در طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: وقتی عزیزان تاکسی دار با لباس غیر هدفمند شده مشغول خدمت میشوند در واقع با نادیده گرفتن زوایای مختلف این طرح متاسفانه ناخواسته با کارشکنیهای استکبار جهانی هم سو شده و وظیفه ذاتی خودشان که هدفمندی میباشد به کلی از یاد خواهند برد.
وی در تشریح هدفمندی پوشاک متحدالشکل تاکسیداران به خبرنگار زورنا گفت : ما سالها قبلتر از طرح هدفمندکردن یارانه ها دست به کار شدیم و در گام نخست رنگ تاکسیها را که به صورت زننده ای نارنجی هویجی بود به نارنجی متمایل به زرد پرتقالی تغییر رنگ دادیم که هم اکنون آثار پر برکت آن در شهر نمود پیدا کرده و بعد از هدفمندی در گام نخست هم اینک بعد از چند سال شما یک عدد تاکسی هویجی را هم مشاهده نخواهید کرد که این اقدام شجاعانه با اقدامات به موقع باعث شده است تا این رنگ زالو صفت از سطح شهر جمع آوری و به استانداردهای رنگی جهانی نزدیکتر شویم .
تومن کش در بخشی از این گفتگو تاکید داشت: البته بسیاری از طرحهای هدفمندی، هم بوده است که تا حدودی اجرایی نشده و متاسفانه دستهای بسیاری وجود دارد که کارشکنی نموده اند به عنوان مثال : نصب تاکسیمتر، توقف در ایستگاهها، تقسیم بندی و مسیردهی برخی تاکسیها (تاکسیهای خطی)، ساماندهی کرایه ها و خود ون های تاکسی و برخی طرحهای نظارتی و غیره که میبایستی به نوعی آنها را نیز هدفمند نمود تا همزمان با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها دچار مشکل نشویم.
رییس انجمن هدفمندکردن شکل و رنگ لباس تاکسیداران تبریز ابراز امید واری کرده است: ما تا آخر چند سال آینده یک نفر بدون یونیفرم (پوشاک متحدالشکل) در سطح تبریز نخواهیم داشت.
کامبیز تومن کش شائبه تامین اعتبار طرح یونیفرم (پوشاک متحدالشکل) از منابع افزایش کرایه تاکسی را شدید رد کرد و افزود: چنانچه میدانید طرح هدفمندکردن کار امروز و فردا نیست و میبایستی فرهنگسازی همزمان با اجرای آن صورت گیرد و من در اینجا از رسانه ها درخواست همکار صمیمانه را مینمایم و در این مورد شائبه ایجاد شده افزایش کرایه تاکسیها در طرح هدفمندی را کارآنهایی میدانم که میخواهند با کارشکنیهای خود همسو با استکبار جهانی عمل نموده و ضربه ها باز جبران ناپذیری به اتحاد تاکسیداران و خانواده بزرگ مسافران بزنند.
وی در پایان با اعلام این که چه ربطی است بین افزایش کرایه ها و اعتبار پوشاک متحدالشکل ابراز داشت : کرایه تاکسیها به جیب تاکسیدران محترم میرود و لباس تاکسیداران از منابع دیگری تامین میشود و ستاد هدفمندکردن پوشاک تاکسیداران تبریز فقط مبلغ سالانهای را از تاکسیدارن برای امور دیگری میگیرد و تمامی این طرح به صورت خودجوش با استقبال فراوان تاکسیداران محترم به انجام رسیده است.