ساندیس و رفتار مردم

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری رسمی زورنویسان ایران سال های سال گذشت و ...


همچنان تولید کنندگان ساندیس نوشتند:

"از اینجا باز کنید"  ولی همچنان مردم  "از آنجا باز میکنند".