شامپانزه های کنگویی غذای خود را به تنهایی نمی خورند
تحقیقات نشان می دهد نوعی شامپانزه به نام "بونونو" در کنگو هیچ تمایلی به خوردن غذا به صورت تنهایی نداشته و همیشه ترجیح می دهد غذای خود را در کنار همنوعان خود بخورد.

 به گزارش زورنا آنهم به گزارش خبرگزاری مهر  و به نقل از سی ان ان، بونونوها غذای خود را به طور داوطلبانه با دیگر همنوعان خود تقسیم می کنند.

اغلب درگیریهای حیوانات بر سر غذا بوده و انجام این حرکت سخاوتمندانه از این موجودات غیر قابل پیش بینی است اما با این وجود بونونوها ترجیح می دهند هنگام غذا خوردن غذای خود را با دیگر همنوعان تقسیم کنند.

دکتر برین هیر و سوزی کتوندا از دانشگاه دوک در تحقیقی که بر روی این حیوانات انجام دادند دو بونونو را در قفسه هایی در کنار هم قرار داده که درون یکی از قفسه ها غذا وجود داشت و در دیگری نبود. آنها با تعجب مشاهده کردند بونونوی قفسه ی دارای غذا به همنوع خود در دیگر قفسه غذا می دهد و خود هرگز به تنهایی غذا نمی خورد.

این بونونو با استفاده از یک تکه چوب به دیگری غذا می رساند تا به طور داوطلبانه غذای خود را با او تقسیم کند.


توضیح خبر:

هرخبری می تواند نتیجه اخلاقی داشته باشد :

البته بعضی ها مثل ایشان نتیجه اخلاقی سرشان نمی شود !