پیش از رسول چشم تو نیز

                 پیغمبران همه تکذیب می شدند .

معجزه نام دیگر چشمهای توست .

      تو آنچنان به سحر و شعبده نزدیکی

           که هنوز ننشسته

               نگران برخاستنت می شوم

و هنوز نیامده

              نگران رفتنت .

چشمت اگر نه آب حیات است 

                            پس چرا

با بستن دریچه دیدارت

         انگیزه حیات به اتمام می رسد

این خیرگی که در آئینه مانده است

انکار نیست

   بهت و حیرت است .

من با تمام وجودم

مهبوت این کرامت معبودم ؛

            پرسیده ام هزار قرن

                            و هر قرن

                                  یکصد و بیست و چهار بار :

چرا، چگونه خدایت

 در سرزمین مردمک چشمهای من

 و روستای کوچک قلبم

                    پیغمبری بدان عظمت

                                  مبعوث کرده است ؟ ...

اما به جز کرشمه و افسون

پاسخ ندیده ایم .

                   شاید

جای سوال نیست

       وقتی که چشم تو

             روشن ترین جواب هرچه معماست

محفوظ باد

چشم تو از چشم زخم خلق

و هرگز مباد

که انکار آشکار خلایق

قلب نگاه تابناک تو را

محزون کند .

آری

پیش از رسول چشم تو نیز

          پیغمبران همه تکذیب می شدند

معبود را

به آیه های نگاهت

سوگند می دهم

      که درس نامکرر چشمت

و مشق عشق مرا

        جاودانه کند

حقیقت

    تنها معلمی است

          که با درس خود یکی است

                                                   ای حضرت نگاه !

                                                         طلوعت هماره باد .

*سید مهدی شجاعی

 

:: كتابخانه الكترونیكی ::