اختصاصی زورنا

شورای شهر تبریز در صدد تخریب باغلارباغی تبریز و تغییر کاربری آن در جهت احداث مجتمع به اصطلاح تفریحی تجاری ! است .

به گزارش خبرنگار حوزه وغیره خبرگزاری زورنویسان ایران این طرح قرار است در روز یکشنبه هفته آتی در شورای شهر تبریز  مطرح و به احتمال قوی به تصویب برسد.خبرنگار ما با حضور در محل باغلارباغی و شنیدن حرفهای مردم به این نتایج رسیده است :

1 . این محل به عنوان مجتمع فرهنگی ورزشی تجاری! در نظر گرفته شده است با یک سالن بزرگ ورزشی( توضیح : شهر تبریز با کمبود شدید فضای سبز مواجه است )

2. بودجه مورد پیشبینی شده و جذب سرمایه 4 برابر بودجه شهرداری تبریز است .

3.زمان اجرای پروژه 5 سال است (توضیح: در بالاتر از این مکان پارک ولی عصر عج با وجود افتتاح آن بع از 12 سال کارهای اجرایی! هنوز نیمه تمام است!)

4.در این محل برجسازی هم صورت خواهد گرفت( توضیح : شهر تبریز با کمبود شدید فضای سبز مواجه است )

5. هتل 7 ستاره احداث و کل این پارک در جایی دیگر بر پا خواهد شد!

6.  شاید  سرمایه گذاری در جایی دیگر از این شهر به بهترین نحو  انجام شود تا با حفظ  فضای پارک  شاهد ایجاد ترافیک و دیگر مشکلات در این محدوده از تبریز  نباشیم .

 خبرگزاری زورنویسان ایران در صدد نظر سنجی است مخاطبان و همیاران زورنا  می توانندبا قید نظرات خود در اینباره اظهار نظر نمایند شاید تخریب باغلارباغی ضروری به نظر می رسد .