پیشرفت های کشورمان در زمینه های علمی و فرهنگی بسیار ملوس است

 

 

یک مدیر فرهنگی گفت : پیشرفت های کشورمان در زمینه های مختلف بسیار ملوس است

همان  مدیر فرهنگی گفت : مقایسه دهه به دهه 30ساله پیشرفت ایران در زمینه های مختلف را بیشتر متجلی می سازد.

 وی دلیل ادعای خود را افزایش توان علمی و فرهنگی استان حوزه خود آورد و گفت : افزایش توان حاکی از این حقیقت است.

 همان مدیر کل فرهنگ در همان استان  در ارتباط با برنامه های ستاد فرهنگی و هنری دهه فجر استان گفت : امسال برای برگزاری آئین های دهه فجر نگرش و تاکید ویژه ای شده تا متفاوت تر از سالهای دیگر برگزار شود .

تصحیح خبر :

1. کلمه« ملموس» صحیح می باشد.

 2 . در خبر فوق می توانید از استان فاکتور بگیرید و با در نظر گرفتن توان( x ایکس) خبر را با فرض برخی مفروضات و داده ها تعمیم دهید .