از آثار سفر ریاست جمهوری به تبریز
مسئولین روغن کاری شدند


همزمان با سفر ریاست جمهوری به تبریز مسئولین شهر در کمترین زمان ممکن عین ساعت و موتورهای روغن کاری شده ،کارهای  خود را دقیق انجام دادند.به گزارش خبرنگار حوزه «وغیره» خبرگزاری زورنا جد و جهد مسئولین در امور استقبال از ریاست جمهوری

 چنان پرشور و وجدآور بود که با همراهی مردم همیشه ظرفیت و کارایی مسئولین لو رفت .
 بر اساس این گزارش رئیس جمهور با دیدار از مسئولین در سفر استانی توانست نکته مهمی را به آنان گوشزد کند و مسئولین امر تصمیم گرفتند تا در امر وظایف خود هرگز کوتاهی نکنند و از این پس در حد استقبال به خدمت رسانی بپردازند .
بر اساس گزارش یکی از منابع غیر آگاه ، ریاست جمهوری در سفر خود به تبریز آنچنان وجدی در میان مسئولین به پا کرد که تمامی آنها همانند موتورهای روغن¬کاری شده و عین ساعت به خدمتگزاری با تمام قوا پرداختند.
خبرگزاری زورنا بی¬شک از زحمات تمامی مسئولین به خاطر انجام امور، در کمترین زمان ممکن و حضور درمیان مردم به صورت گسترده در آستانه سفر ریاست جمهوری به تبریز قدردانی می نماید.