پشه ها بیولوژیکی کنترل می شوند
طرح کنترل اجتماعی پشه ها در حاشیه ارس به اجرا درمی آید.به گزارش خبرنگار حوزه «وغیره زورنا» معاون فرهنگی حاشیه رود ارس، طی اعلام آمار پشه های موجود در این حاشیه ابراز داشت: کنترل بیولوژیکی هیچ گونه تبعات فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی منفی ندارد و جمعیت پشه ها نیز از اجزای این طرح بسیار راضی هستند.

وی افزود: بر ای کنترل حمعیت پشه ها با مسئولین جمهوری نخجوان مذاکراتی صورت گرفته و بهتر است ورود و خروج آنها از مرز دو کشور دقیقا کنترل شود.
رئیس مبارزه با پشه های مزاحم حاشیه رود ارس با اعلام نگرانی خود از استفاده بی رویه سموم سنتیتک برعلیه پشه های موجود گفت: این کار فرهنگی می بایستی بدون عوارض جانبی صورت گیرد تا با برخورد مناسب ،باعث تقویت روحیه در  پشه های غیرمزاحم باشیم  و در نتیجه نقش ایجاد آرامش در اجتماع پشه ها مغتنم شمرده شود.
خبرگزاری زورنا بی شک از زحمات تمامی مسئولین به خاطر انجام امور در کمترین زمان ممکن قدردانی می نماید .